CATALUNYA BANC TANCA LES PORTES DE L’ARBITRATGE ALS AFECTATS AMB MÉS DE 40.000 EUROS EN PREFERENTS O DEUTE SUBORDINAT

Fins al 12 de juliol, CX va estar admetent la presentació de sol·licituds d’arbitratge per part d’aquells clients que volien recuperar la part dels seus estalvis que havia estat objecte de les quitances practicades, en primera instància, pel FROB i, amb posterioritat, pel FGD.

Des de finals del mes de juliol, molts clients de CX han començat a rebre la resposta negativa de l’entitat respecte de les seves sol·licituds d’arbitratge, resposta que es basa en la decisió externa de l’auditora “Ernst & Young”, qui és l’encarregada de determinar quins casos son susceptibles d’accedir a la via arbitral i quins no.

Resulta del tot incomprensible que la única raó per la que s’està denegant l’accés a l’arbitratge sigui que l’import que es va destinar a la compra de preferents o de deute subordinat superi els 40.000 Euros, sobretot si tenim en compte que aquest no era un dels criteris que el FROB va fixar el mes d’abril (vegi’s l’entrada publicada a la PAG el passat 18/04/2013). Per tant, no s’estan atenent els criteris que, en el seu moment, es varen fixar per la comissió de seguiment.

Des de la PAG entenem que la discriminació per raó de l’import resulta del tot injusta, doncs haurien de ser criteris com la manca de coneixements financers del client, la manca d’informació veraç facilitada per part de l’entitat en el moment de la contractació, el nivell d’estudis o les aptituds professionals del client, entre molts d’altres, els que haurien de determinar la inclusió/exclusió al sistema d’arbitratge. I és que la denegació de l’arbitratge no hauria de basar-se únicament en un número, sinó en fets que posessin de manifest la mala comercialització de les participacions preferents i del deute subordinat.

Així les coses, els afectats que es trobin en aquesta situació han de saber que només els resta la via judicial com a única opció per a intentar recuperar els seus estalvis. Per tant, des de la PAG recomanem als afectats que, abans d’emprendre qualsevol mena d’acció judicial, cerquin assessorament legal contactant amb un advocat especialista en la matèria, per tal de poder confirmar quines possibilitats d’èxit els ofereix la via judicial.

LA VENDA DE LES ACCIONS SUPOSARÀ UNA QUITANÇA ADDICIONAL D’UN 13,8%

Els titulars de deute subordinat i de participacions preferents de Catalunya Caixa perdran entre un 26,73% i un 66,55% respectivament si, després de realitzar-se el bescanvi per accions previst pel proper dia 5 de juliol, sol·liciten donar liquiditat a les mateixes.

Atès que les accions de Catalunya Banc no cotitzen en cap mercat, i en conseqüència no poden ser venudes, s’ha facultat al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit (FGD) per tal que pugui comprar les accions dels afectats aplicant un descompte addicional del 13,8%.

Per exemple, si una persona va adquirir participacions preferents per import de 10.000 Euros, després de la primera quitança del 61% se li entregaran 3.900 Euros en accions i, si després decideix vendre-les al FGD, se li farà una segona quitança del 13,8%, obtenint finalment l’import de 3.361,80 Euros.

Des de la PAG aconsellem a tots aquells afectats que tinguin pensat reclamar per la via judicial, que s’abstinguin de vendre les accions al FGD, si en el moment d’acceptar la oferta de recompra s’inclou alguna clàusula de renúncia d’accions, llevat d’aquells casos que, per raons de necessitat extrema, no hi hagi cap altra elecció.

NOTA DE PREMSA DEL FROB

OFERTA D’ADQUISICIÓ D’ACCIONS PEL FGD

Arran d’aquesta notícia, TVE ha contactat amb la PAG per tal que donés la seva opinió al respecte. A continuació facilitem l’enllaç per a visualitzar la notícia emesa per TVE a l’informatiu de les 14:00 h del dia 11.06.2013. La notícia es visualitza a partir del minut 7:03 del vídeo.

INFORMATIU

S’ANUNCIA EL BESCANVI DE PARTICIPACIONS PREFERENTS DE REPSOL

Segons sembla, REPSOL bescanviarà les seves participacions preferents de la següent manera:

  • En primer lloc, practicarà una quitança del 2,5% sobre el nominal (25 Euros de cada 1.000 Euros invertits).
  • El 48,72% de l’import restant després de la quitança es bescanviarà per bons amb un venciment a 10 anys i una remuneració del 3,5% (500 Euros de cada 975 Euros).
  • El 51,28 % restant s’abonarà en efectiu (475 Euros de cada 975 Euros).

Des de la PAG trobem positiu el fet que bona part dels estalvis es puguin recuperar en efectiu.

Pel que fa a la quitança -tot i que mai és desitjable cap descompte-, el fet que es tracti d’un 2,5% la situa entre les quitances més baixes que s’han aplicat en altres casos similars.

Respecte del bescanvi per bons, cal dir que, tot i tenir venciment, continuen essent un producte de risc, en el que el capital només és troba garantit per la pròpia entitat emissora, mai pel fons de garantia de dipòsits. D’altra banda, el bons tenen data de venciment i, en principi, arribat aquest és podrà recuperar tot el nominal.

En qualsevol cas, la decissió d’acceptar el bescanvi només pot ser presa pels titulars de les participacions preferents, tota vegada que no hi ha cap obligació d’accpetar el mateix.

NOTÍCIA

ELS AFECTATS PER CAIXA LAIETANA TAMBÉ PODRÁN ACCEDIR AL ARBITRATGE

Segons ha indicat el president de la Comissió d’Economia del Congrés dels Diputats a Madrid, els clients de CAIXA LAIETANA afectats per la mala comercialització de participacions preferents i obligacions subordinades, també tindran l’opció d’acollir-se a l’arbitratge que es prepara pels casos de BANKIA.

En qualsevol cas, això no significa que tots els afectats, finalment, puguin acabar sol·lucionant el seu cas mitjançant l’arbitratge, ja que, amb caràcter previ a iniciar la via arbitral, hi haurà un filtre per decidir quins casos acaben entrant en l’arbitratge i quins no.

Des de la PAG hem d’acollir aquesta noticia com quelcom positiu, si bé no considerem que sigui suficient, donat que, de ben segur, es deixarà a un gran nombre d’afectats fora de l’arbitratge.

NOTÍCIA

EL FROB IMPOSA A CATALUNYA CAIXA QUITANCES DEL 61%

Finalment, el FROB ha decidit anunciar les quitances que les entitats participades hauran d’aplicar forçosament a les participacions preferents i al deute subordinat:

Els titulars de participacions preferents de CATALUNYA CAIXA perdran el 61% de l’import nominal inicialment dipositat en aquest producte. El deute subordinat perpetu (1ª emissió) patirà una quitança del 40% i els tenidors de deute subordinat amb venciment (6ª, 7ª i 8ª emissió) hauran d’assumir -de mitjana- unes pèrdues al voltant del 15%.

A més, un cop aplicats aquests “descomptes” (tal i com prefereix anomenar-ho el FROB), CATALUNYA BANC bescanviarà forçosament l’import resultant en accions ordinàries de la pròpia entitat. Per si això fos poc, hem de tenir en compte que aquestes accions brillen actualment per la seva nula liquiditat atès que no cotitzen en cap mercat secundari. És a dir que, d’aquí a pocs dies, qualsevol afectat per aquests productes es trobarà amb un bon grapat d’accions no cotitzades que no podrà vendre.

No obstant això, el FROB ha previst que els tenidors de deute subordinat amb venciment de CX, prèvia aplicació de la quitança, puguin optar per bescanviar-lo per accions, bons o dipòsits amb el mateix venciment que el deute.

En un intent de neutralitzar la gravetat d’aquestes quitances, el Consell de Ministres ha aprovat avui un Reial Decret Llei que conté una disposició per la que es permetrà que el Fons de Garantia de Dipòsits pugui, en determinats supòsits, adquirir les accions que resultin del bescanvi de les participacions preferents i deute subordinat, a fi de dotar de liquiditat a aquells afectats que es trobin en situacions d’especial gravetat econòmica.

No és cap casualitat que el FROB hagi escollit el dia d’avui, divendres i vigiila de l’inici de les vacances de setmana santa, per a anunciar les quitances. Aquest organisme sap que les males notícies s’han de donar en divendres, a poder ser amb uns quants dies festius per endavant, per tal de minimitzar el ressò mediàtic i reduir l’impacte social.

Des de la PAG volem recordar que, malgrat aplicar-se forçosament aquestes quitances i que el bescanvi per accions perjudicarà greument els titulars de participacions preferents i deute subordinat, els afectats seguiran tenint la possibilitat d’acudir a la via judicial per tal de recuperar la totalitat dels seus estalvis.

Comunicació d’acords del FROB.

QUITANCES DE CATALUNYA CAIXA

Atès que cap entitat financera s’ha acabat adjudicant Catalunya Banc, S.A., en les properes setmanes coneixerem quines seran les quitances que s’aplicaran forçosament tan a les participacions preferents com al deute subordinat, de conformitat amb allò que ja es va preveure en el Reial Decret Legislatiu 24/2012, de 31 d’agost.

Malgrat no conèixer quin abast tindran aquestes quitances, tal i com ja vam anunciar el passat mes de novembre, tot apunta a que les pèrdues se situaran entre el 40% i el 60% del capital inicialment invertit en aquests productes. A més, un cop aplicades aquestes quitances, es procedirà al bescanvi automàtic per accions de la pròpia entitat.

És obvi que aquestes mesures afecten greument els legítims interessos d’aquells que s’han vist afectats per la tinença involuntària d’aquests productes.

REPSOL INFORMA QUE PROCEDIRÀ AL BESCANVI DE LES PREFERENTS

Segons indica la noticia, REPSOL té previst bescanviar les participacions preferents cap a finals d’aquest 2013.

El bescanvi es faria per bons a 10 anys, amb el que, en pricipi, es guanyaria en liquiditat.

D’altra banda, el bescanvi es farà a preu de mercat, per tant, si no canvia la situació actual, els titulars de participacions preferents de REPSOL haurien d’assumir pèrdues en el capital incialment invertit -actualment del 15%-.

Des de la PAG acollim positivament el fet que REPSOL comenci a tractar amb més definició el problema de les preferents, ara bé, entenem que el bescanvi que es pretén continua sense ser coherent amb el perfil estalviador de molts dels afectats, que continuaran tenint els seus estalvis en un producte de risc i, a més, hauran de patir pèrdues en el moment de produir-se el bescanvi.

En qualsevol cas, esperem que sorgeixin més noticies respecte d’aquest bescanvi abans que el mateix no es concreti, per tant, haurem d’estar pendents de com va evolucionant el tema.

NOTICIA

LES PÈRDUES DE LES PREFERENTS DE CATALUNYA CAIXA ESTARAN ENTRE EL 40% I EL 60%

Segons indica LA VANGUARDIA, encara no es coneixen les xifres exactes de les quitances que s’aplicaran sobre les participacions preferents i el deute subordinat de CATALUNYA CAIXA.

En qualsevol cas, tot apunta a que les pèrdues se situaran entre el 40% i el 60% del capital inicialment invertit en aquests productes.

Tampoc s’especifica en quin moment es donaran a conèixer les xifres exactes i el bescanvi que afectarà a aquests dos productes, però sembla ser que serà l’entitat que absorveixi CATALUNYA CAIXA qui decideixi com gestionar l’assumpte. D’altra banda, les informacions apunten que el procés d’adquisició de CATALUNYA BANC pot allargar-se fins al març de l’any vinent.

NOTÍCIA

LES PREFERENTS DE BANKIA ES BESCANVIARAN PEL 50% DEL SEU VALOR

Tot i que encara no és oficial, sembla ser que els tenidors de participacions preferents de BANKIA rebran una oferta de bescanvi d’aquestes per accions, havent d’assumir unes pèrdues aproximades del 50% de la seva inversió inicial.

Segons indica la notícia, el bescanvi podria ser, en un primer moment, voluntari, per passar a ser obligatori si el nivell d’acceptació del mateix no és significatiu.

Des de la PAG, volem deixar clar que, un eventual bescanvi de les participacions preferents -encara que sigui obligatori-, no afecta als drets dels afectats a recórrer a la via judicial per a reclamar la devolució dels seus estalvis.

En qualsevol cas, encara no hi ha hagut cap comunicat oficial sobre la decissió que s’hagi pogut prendre respecte de les participacions preferents de cap de les entitats intervingudes.

NOTÍCIA

TELEFÒNICA BESCANVIARÀ LES PREFERENTS

L’entitat TELEFÒNICA, S.A. ha comunicat avui mateix a la CNMV que oferirà un bescanvi a tots aquells titulars de Participacions Preferents de Telefònica.

Aquest bescanvi ho serà al 100% del preu nominal i consistirà a bescanviar el 40% en accions de Telefónica, i que la pròpia entitat ja disposa en autocartera, i el 60% restant en obligacions a 10 anys amb un interès fix anual del 4,18%.

El període d’acceptació de l’oferta de bescanvi és del 5 fins el 23 de novembre del 2012.

Com sempre, des de la PAG recomanem que, si bé es veritat que amb aquest bescanvi es pot guanyar en liquiditat -venent les accions que ens hauran bescnaviat pel 40% de l’import dipositat en preferents-, s’ha de tenir present que el capital continua sense estar garantit i, a més, queda sotmès a les fluctuacions que pugui patir la borsa. Això vol dir que, tot i que les accions seran fàcils de vendre, es poden patir pèrdues en el moment que es faci. Igualment, cal destacar que les obligacions emeses per Telefónica són productes igualment complexos i de risc com en les Participacions Preferents, on el capital no està garantit pel Fons de Garantia de Dipòsits.

COMUNICACIÓ DE TELEFÓNICA A LA CNMV