133 MILIONS D’EUROS EN PARTICIPACIONS PREFERENTS I DEUTE SUBORDINAT

Aquest és l’import total que Bankia, CX i, en menor mesura, NCG van captar a la província de Girona amb la venda de participacions preferents i deute subordinat, segons la Comissió de Seguiment d’Instruments Híbrids de Capital i Deute Subordinat.

Aquesta notícia ha estat publicada aquest diumenge en el diari “El Punt Avui”. L’article analitza amb profunditat la situació actual en la que es troben tots aquells afectats que no han pogut accedir al sistema d’arbitratge, concloent que només resta la via judicial com a única alternativa per a poder recuperar els estalvis.

Aquest article ha comptat, entre altres, amb la opinió dels advocats Antoni Blanch i Andrés Ruiz, creadors d’aquesta plataforma, com a advocats especialistes en aquesta matèria.

A continuació facilitem els enllaços a la notícia:

NOTÍCIA 1

NOTÍCIA 2

EL 65% DELS AFECTATS DE CX NO PODEN ACCEDIR A L’ARBITRATGE

El President de la Comissió Rectora del FROB, Fernando Restoy, ha confirmat recentment que els procediments arbitrals relatius a la comercialització de participacions preferents i deute subordinat ja es troben conclosos o bé en un avançat estat de tramitació.

Quant a Catalunya Banc, Restoy ha admès que, fins ara, només s’han acceptat a arbitratge un 35 % de les sol·licituds presentades.

Aquesta dada confirma les previsions de la PAG, contingudes en el seu post del mes d’octubre, en el sentit que la majoria dels afectats de CX per aquests productes no podran veure satisfetes les seves pretensions a través de l’arbitratge i, per tant, només els restarà la via judicial com a darrera opció per a intentar recuperar els seus estalvis.

NOTÍCIA

CATALUNYA BANC TANCA LES PORTES DE L’ARBITRATGE ALS AFECTATS AMB MÉS DE 40.000 EUROS EN PREFERENTS O DEUTE SUBORDINAT

Fins al 12 de juliol, CX va estar admetent la presentació de sol·licituds d’arbitratge per part d’aquells clients que volien recuperar la part dels seus estalvis que havia estat objecte de les quitances practicades, en primera instància, pel FROB i, amb posterioritat, pel FGD.

Des de finals del mes de juliol, molts clients de CX han començat a rebre la resposta negativa de l’entitat respecte de les seves sol·licituds d’arbitratge, resposta que es basa en la decisió externa de l’auditora “Ernst & Young”, qui és l’encarregada de determinar quins casos son susceptibles d’accedir a la via arbitral i quins no.

Resulta del tot incomprensible que la única raó per la que s’està denegant l’accés a l’arbitratge sigui que l’import que es va destinar a la compra de preferents o de deute subordinat superi els 40.000 Euros, sobretot si tenim en compte que aquest no era un dels criteris que el FROB va fixar el mes d’abril (vegi’s l’entrada publicada a la PAG el passat 18/04/2013). Per tant, no s’estan atenent els criteris que, en el seu moment, es varen fixar per la comissió de seguiment.

Des de la PAG entenem que la discriminació per raó de l’import resulta del tot injusta, doncs haurien de ser criteris com la manca de coneixements financers del client, la manca d’informació veraç facilitada per part de l’entitat en el moment de la contractació, el nivell d’estudis o les aptituds professionals del client, entre molts d’altres, els que haurien de determinar la inclusió/exclusió al sistema d’arbitratge. I és que la denegació de l’arbitratge no hauria de basar-se únicament en un número, sinó en fets que posessin de manifest la mala comercialització de les participacions preferents i del deute subordinat.

Així les coses, els afectats que es trobin en aquesta situació han de saber que només els resta la via judicial com a única opció per a intentar recuperar els seus estalvis. Per tant, des de la PAG recomanem als afectats que, abans d’emprendre qualsevol mena d’acció judicial, cerquin assessorament legal contactant amb un advocat especialista en la matèria, per tal de poder confirmar quines possibilitats d’èxit els ofereix la via judicial.

CRITERIS DEL FROB PER A ACCEDIR AL ARBITRATGE

Mitjançant una nota de premsa, el FROB ha fet públics els criteris que les entitats intervingudes hauran de tenir en compte per a oferir l’arbitratge als clients afectats per una mala comercialització de participacions preferents i deute subordinat (obligacions subordinades).

Es tindrà en compte la documentació que va ser lliurada al client, la informació que se li va facilitar en el moment de contractar, així com el compliment de l’obligació de l’entitat d’obtenir informació sobre els coneixements i l’historial d’inversió dels clients.

Per a poder accedir a l’arbitratge, els clients hauran de presentar una sol·licitud a la seva oficina, realitzant les al·legacions que considerin oportunes i adjuntant tota la documentació relativa a la contractació. Aquesta sol·licitud es remetrà a una auditora externa que escollirà quins casos han de ser tractats per la via de l’arbitratge i quins no. En els casos en que l’entitat decideixi sotmetre’s a l’arbitratge, aquesta presentarà un conveni al client per tal que el signi i, tot seguit, el remetrà a l’organisme corresponent que iniciarà el procediment arbitral.

CRITERIS

També facilitem l’enllaç a un futlletó d’ajuda, editat per l’Agència Catalana del Consum, per a emplenar correctament la sol·licitut d’arbitratge:

FUTLLETÓ

AVUI QUEDARAN FIXATS ELS CRITERIS PER ANAR A L’ARBITRATGE

La comissió de seguiment de les preferents anunciarà avui els criteris en els quals es basarà per determinar quins casos d’afectats per les preferents i deute subordinat podran recórrer a l’arbitratge.

Des d’un primer moment ja s’assenyalen com a casos susceptibles d’acollir-se a la via arbitral, aquells en que l’afectat sigui una persona d’avançada edat, sense coneixements financers i amb un historial d’inversió en el que no hi apareguin productes de risc.

Un cop més, des de la PAG lamentem que no s’hagi pogut donar una sol·lució global a aquest assumpte, ja que molta gent es quedarà fora de l’arbitratge.

En qualsevol cas, la via judicial continuarà oberta per a tots aquells afectats que considerin que van ser enganyats durant la contractació de participacions i deute subordinat.

NOTÍCIA

JA S’HAN DICTAT ELS PRIMERS LAUDES ARBITRALS EN CONTRA DE CATALUNYA CAIXA

Segons indica una nota de premsa de l’Agència Catalana del Consum, s’han dictat 12 laudes arbitrals en base als quals CATALUNYA CAIXA haurà de retornar el 100% dels diners invertits en participacions preferents als clients.

També s’informa que estan pendents de ressolució unes 300 reclamacions, mentre que 500 més estan pendents que els clients decideixin adherirse a la proposta d’arbitratge.

Des de la PAG només podem manifestar la nostra satisfacció pel fet que 12 afectats hagin pogut recuperar els seus estalvis. D’altra banda, no podem deixar de remarcar que, si bé l’arbitratge és gratuït i el laude té la força que pugui tenir una sentència judicial, continuen existint riscos si s’opta per aquesta via:

1- La ressolució que en resulti no serà susceptible de recurs. Per tant si el laude no satisfà a l’afectat aquest no podrà intentar que una segona instància analitzi el cas.

2- La compareixença en arbitratge es fa sense advocat, mentre que l’entitat sí que estarà representada pel seu advocat.

3- El fet que l’entitat accepti adherirse a l’arbitratge no implica que l’assumpte hagi de resoldre’s favorablement pel client. Com passa en la via judicial, s’estudia cas per cas analitzant les circumstàncies concretes de cadascun d’ells; això implica que pugui haver-hi tant resolucions favorables com desfavorables.

4- CATALUNYA BANC no té l’obligació d’adherir-se a l’arbitratge, per tant, no tothom que tingui interés en optar per l’arbitratge veurà satisfet el seu desig, doncs l’entitat pot decidir rebutjar la proposta d’arbitratge.

5- Un cop esgotada la via de l’arbitratge, ja no es podrà optar per la judicial. Són dues vies exclusives i excloents.

Dit això, entenem que, també per aquests casos, resulta molt recomanable cercar assessorament legal previ a optar per l’arbitratge.

NOTA DE PREMSA

CATALUNYA CAIXA PODRIA ACCEPTAR LA VIA DE L’ARBITRATGE EN ALGUNS CASOS

Segons ha informat l’Agència Catalana del Consum, l’entitat CATALUNYA CAIXA podria estar disposada a acceptar la resolució de certs casos d’afectats per les participacions preferents mitjançant la via de l’arbitratge de consum.

A favor d’aquesta via podem dir que és gratuita i, en principi, més ràpida que la judicial.

Tot i així, des de la PAG volem posar de manifest que els afectats que vulguin optar per aquesta via han de ser conscients que no tots els casos trobaran una solució satisfactòria i que, al igual que en la via judicial, es corre el perill de que no es doni la raó a l’afectat.

A més, s’ha de tenir en compte que, a l’arbitratge, l’afectat no estarà representat per un advocat que defensi els seus interessos i que el laude que se n’obtingui, si no fos satisfactòri per l’afectat, tindrà força de “cosa jutjada”. És a dir que la ressolució que emeti l’Agència Catalana del Consum no serà recurrible i ens impedirà plantejar novament l’assumpte davant de la justícia ordinària.

Així les coses, des de la PAG continuem recomanant als afectats que, amb caràcter previ a prendre cap decissió, concertin cita amb un advocat especialista en la matèria que, al menys, pugui assessorar-los sobre la seva situació a nivell jurídic i quina seria la millor opció per recuperar els seus estalvis.

NOTÍCIA