CLÀUSULA SÒL

Amb un llenguatge planer que faciliti al màxim la seva comprensió, a continuació volem donar resposta a les principals preguntes que es pot plantejar tot aquell afectat per les clàusules sòl.

 

QUÈ ÉS UNA CLÀUSULA SÒL?

La clàusula sòl, també coneguda com a clàusula terra, és un pacte inclòs –generalment– en el marc d’un contracte de préstec hipotecari referenciat a un tipus d’interès variable.

Aquesta clàusula estableix un tipus d’interès mínim a aplicar, amb independència de les fluctuacions que experimenti el tipus d’interès de referència.

QUÈ IMPLICA UNA CLÀUSULA SÒL?

La clàusula sòl implica una garantia per l’entitat financera, la qual sempre queda protegida en el cas que es produeixi una davallada de l’interès per sota del tipus mínim fixat a la clàusula sòl.

Per contra, aquesta clàusula impedeix que el client pugui beneficiar-se d’una eventual baixada del tipus de referència per sota del fixat a la clàusula sòl.

COM PUC SABER SI TINC UNA CLÀUSULA SÒL?

Per esbrinar si la nostra hipoteca conté una clàusula sòl hem de llegir detingudament l’escriptura notarial del préstec hipotecari i localitzar la clàusula sòl, la qual inclou expressions del tipus “límit a la variació del tipus d’interès aplicable”, “límit a la variabilitat”, “tipus d’interès variable”, etc.

COM EM PERJUDICA LA CLÀUSULA SÒL?

El client es pot veure afectat econòmicament, en tant que la seva quota mensual mai es veurà reduïda encara que disminueixi el tipus d’interès de referència.

Per exemple, en el supòsit d’una hipoteca que tingui l’interès referenciat a l’Euríbor + 1% i la clàusula sòl estableixi un tipus mínim del 3%, si l’Euríbor arriba a un tipus del 0,5%, l’entitat financera seguirà aplicant un 3% d’interès en comptes d’un 1,5%. En funció del capital pendent d’amortitzar, aquesta diferència d’un 1,5% pot representar un sobrecost de milers d’euros pel client.

PUC RECLAMAR PER LA CLÀUSULA SÒL?

Sí. Tothom pot reclamar, sempre i quan l’entitat financera no hagi complert amb els seus deures i obligacions d’informació i transparència envers el client durant el període de contractació del préstec.

QUÈ PUC RECLAMAR?

Es pot reclamar la nul·litat de la clàusula sòl. D’aquesta manera s’eliminaria la clàusula sòl del contracte, com si aquesta mai hagués existit, per tal que, d’una banda, l’entitat financera mai més la pugui aplicar i, de l’altra, el client es pugui beneficiar de la baixada del tipus d’interès de referència.

També es pot reclamar a l’entitat financera que reintegri totes aquelles quantitats pagades de més en virtut de l’aplicació d’aquesta clàusula. És a dir, que l’entitat retorni aquells diners que el client mai hagués hagut de pagar si la clàusula no s’hagués inclòs inicialment en el contracte.

A més a més, es pot reclamar l’interès legal sobre els imports que l’entitat hagi de retornar.

COM PUC RECLAMAR?

Les vies de reclamació es poden diferenciar entre la extrajudicial, la judicial i l’arbitral. D’altra banda, no cal haver esgotat la via extrajudicial per poder iniciar les vies judicial o arbitral.

1.- Com a accions extrajudicials podem diferenciar:

         – La reclamació escrita al Servei d’Atenció al Client (SAC) de la pròpia entitat financera, en la que es denunciarà el cas i s’exigirà la nul·litat de la clàusula i la devolució dels imports pagats en excés. El SAC té un termini de 2 mesos per a respondre.

            – La reclamació al Banc d’Espanya. Si no hem obtingut resposta del SAC o la que hem obtingut no ens satisfà, hi ha la possibilitat d’elevar la nostra reclamació al Banc d’Espanya. Això sí, sempre s’haurà d’haver fet una primera reclamació al SAC.

2.- Pel que fa a les judicials, la reclamació es fa mitjançant la corresponent demanda judicial, davant els jutjats de primera instància. Aquesta demanda, a diferència de les reclamacions extrajudicials, haurà d’anar signada per un advocat i un procurador.

3.- Quant a la via arbitral, es pot sol·licitar un arbitratge acudint directament a l’Agència Catalana del Consum. Una de les principals diferències respecte de la via judicial és que en la arbitral no és necessària la intervenció d’un advocat i un procurador, si bé, en determinats supòsits, pot resultar aconsellable l’assessorament previ amb un advocat abans de presentar la sol·licitud.

Una altra diferència cabdal és que, en la via arbitral, la mera sol·licitud no origina cap procediment fins que l’entitat no accepta sotmetre’s-hi expressament. Per tant, l’afectat es pot trobar amb què, malgrat haver sol·licitat l’arbitratge, no pugui accedir-hi per manca de voluntat de l’entitat.

És fonamental ser conscients que un cop l’entitat i l’afectat accedeixin sotmetre’s a l’arbitratge, la via judicial desapareixerà com a opció de reclamació, doncs ambdues són incompatibles.

EM PUC ADHERIR A UNA DEMANDA CONJUNTA O COL·LECTIVA?

Sabem que per part de diverses associacions de consumidors i usuaris s’han fet crides als afectats per a associar-se i presentar conjuntament una demanda judicial.

Des de la PAG entenem que, tot i que formalment és possible, aquesta via no és la més adient per a solucionar casos tan complexes com diferenciats, si no que resulta més recomanable un estudi personalitzat i una reclamació individualitzada que permeti augmentar les possibilitats d’èxit de la mateixa.

La possibilitat d’acumular vàries demandes depèn de la decisió del Jutge. Aquest pot entendre que amb la unió de un gran nombre d’afectats no es garanteix el dret a una tutela judicial efectiva, ni s’afavoreix una major economia processal i que, per tant, no es pot admetre l’acumulació de demandes. Si això succeeix, suposarà un greu perjudici per als afectats, els quals es veuran obligats a presentar una nova demanda individual.

Dit això, la PAG recomana als afectats que cerquin assessorament legal individualitzat, concertant cita amb un advocat especialitzat de la seva confiança.

2 pensamientos en “CLÀUSULA SÒL

  • Bon dia Joan,

   Els costos per a reclamar la nul·litat de la clàusula sòl, així com també per a la reclamació de les quantitats pagades de més en virtut d’aquesta clàusula, depenen de la política de preus que estableixi cadascun dels despatxos d’advocats especialitzats en aquesta matèria. És a dir que, dins de l’ampli ventall de possibilitats, hi ha despatxos d’advocats que cobren un import fix, amb independència del resultat final, mentre que d’altres cobren un percentatge sobre la quantitat finalment recuperada, el qual supediten a l’èxit de la reclamació.

   Els advocats que estem darrera de la PAG, per a la reclamació de la clàusula sòl, som partidaris de cobrar un percentatge sobre aquell import que el client acabi recuperant.

   Per altra banda, per a la reclamació judicial, s’han de preveure altres despeses alienes als honoraris d’un advocat, tals com les d’un procurador, les quals haurà de pagar el banc si el client guanya la demanda, i les d’un poder notarial (30 € aprox.).

   Per a dur a terme la reclamació, cal l’escriptura de constitució del préstec i tota aquella altra documentació que l’entitat financera hagués proporcionat al client amb caràcter previ a la formalització del préstec (oferta vinculant).

   Si necessites més informació, pots contactar directament amb els advocats que estem darrera de la PAG:

   Antoni Blanch i/o Andrés Ruiz
   972 417 820
   toni@legitim.net
   andres@legitim.net

   Salutacions,

   PAG

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>